STARŠI

OŠ PRESKA
UČITELJI NA POŠ TOPOL UČITELJI NA POŠ SORA
PREDMETNA STOPNJA
Priimek in ime Dan Ura
AVSEC Vasja torek 11.55 - 12.40
BEČAN Veronika sreda 8.20 - 9.05
BERČIČ-TERČON Nika sreda 10.15 - 11.00
ČRNE Nada sreda 10.15 - 11.00
DOLENC Pavel ponedeljek 10.15 - 11.00
ERJAVEC Irena ponedeljek 11.55 - 12.40
FRANKOVIĆ Romana petek 8.20 - 9.05
FURLAN  Romana torek 11.55 - 12.40
GRAJ Marta torek 10.15 - 11.00
HOČEVAR Mitja sreda 9.10 - 9.55
NARTNIK Janja ponedeljek 9.10 - 9.55
OBLAK Marija petek 10.15 - 11.00
OMERZU Jože ponedeljek 10.15 - 11.00
OPERMAN Peter četrtek 11.55 - 12.40
PAVLIČ Jerca sreda 9.10 - 9.55
PESJAK Barbara četrtek 10.15 - 11.00
POLJANŠEK Nina torek 11.55 - 12.40
RAZPET Nataša sreda 11.55 - 12.40
ŠTRUKELJ Marta sreda 10.15 - 11.00
URBAS Mojca ponedeljek 9.10 - 9.55
VARL Katja petek 9.10 - 9.55
VESELINOVIČ Tina ponedeljek 10.15 - 11.00
VEROVŠEK Darinka sreda 11.55 - 12.40
RAZREDNA STOPNJA
Priimek in ime Dan Ura
BIZANT Tatjana torek 8.20 - 9.05
GEIGER Andreja torek 9.10 - 9.55
GLOBOČNIK Maja torek 10.15 - 11.00
JAMNIK Mojca sreda 11.55 - 12.40
JELEN Mateja ponedeljek 7.30 - 8.15
JENKO Alenka ponedeljek 11.55 - 12.40
KNIFIC Hermina sreda 8.20 - 9.05
KORITNIK Urša četrtek 11.55 - 12.40
KRŽIČ Bojana ponedeljek 10.15 - 11.00
LUŠTRIK Zdenka torek 11.55 - 12.40
PEGAN Vilma četrtek 16.00 - 16.30
POTOČNIK Martina sreda 9.10 - 9.55
PRIMC Lidija po dogovoru
ŠTRUKELJ Tanja sreda 11.55 - 12.40
TUŠEK Manica petek 11.55 - 12.40
VASLE Barbara po dogovoru
POŠ SORA
Priimek in ime Dan Ura
KOS Petra Petek 8.50 – 9.35
ROŽANC Suzana Po dogovoru
LESICA Jana Ponedeljek 8.50 – 9.35
PIRC Ana Torek 12.30 – 13.15
POLAK Vilma Četrtek 8.00 – 8.45
MEDAK Željka Četrtek 8.50 – 9.35
ŠINKO Darja Po dogovoru
ČUK Nasta Po dogovoru
 POŠ TOPOL Dopoldanske po dogovoru, popoldanske pa vsak drugi torek v mesecu od 16.00-17.00.
Prehrana ter cenik storitev V šolski kuhinji pripravljamo hrano za učence, zaposlene in po potrebi tudi za zunanje abonente. Pripravljamo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice. Na voljo je tudi sadna malica. Želimo si, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno. Šolsko prehrano vodi in organizira Vasja Avsec . ZAJTRK nudimo učencem od 1. do 5. razreda (le v matični šoli v Preski), ki prihajajo v šolo zgodaj zjutraj in so prijavljeni v jutranje varstvo. Jutranje varstvo poteka od 6.15 do 8.15, učenci zajtrkujejo ob 7.10. MALICA je organizirana za vse učence in poteka med glavnim odmorom od 9.55 do 10.15. KOSILO nudimo vsem prijavljenim učencem. Vsi učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje od 11.50 do 16.45, se morajo obvezno naročiti na kosilo (razen v posebej dogovorjenih izjemnih primerih ). Kosijo lahko med 12.15 in 14.15. POPOLDANSKA MALICA je na voljo od 14.30 in jo priporočamo učencem, ki v podaljšanem bivanju ostajajo še po 15.00. ODJAVE OBROKOV V primeru bolezni ali druge odsotnosti starši obroke otroka odjavijo preko portala LO.POLIS (navodila) z uporabniškim imenom in geslom svojega otroka ali, če nimate dostopa do spleta, od 7.00 do 9.00 pokličete v računovodstvo šole na telefon 01 3629 966. OBRAČUN ŠOLSKE PREHRANE PRI ODJAVI OBROKOV Vse obroke, ki jih nudi šola, obračunamo po veljavnem ceniku. Prijavljen učenec redno prejema vse obroke, na katere je naročen celo šolsko leto oz. do takrat, ko oddate obrazec PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO (sprememba med šolskim letom). Spremembe glede rednih prijav in odjav ZAJTRKOV in POPOLDANSKIH MALIC med šolskim letom pa bomo upoštevali samo z vsakim 1. v mesecu. Odjava obrokov do 9.00 zjutraj za isti dan (nepravočasna odjava) se plača, (nesubvencionirane plačajo starši, subvencionirane pa MIZŠ, ker je hrana že naročena), odjava obrokov do 9.00 zjutraj za drugi dan oz. kasnejše dni (pravočasna odjava) pa se v celoti upošteva. Nepravočasno odjavljen ali neprevzet (kosilo) obrok se obračuna v celoti. OBČASNO KOSILO Nudimo tudi občasna kosila. Na občasna kosila učence naročijo starši samo preko spletne strani naše šole »Prijava na občasno kosilo« najkasneje do ponedeljka zjutraj do 8.30 za tekoči teden. Vsa prijavljena občasna kosila bodo obračunana po veljavnem ceniku. Med šolskim letom lahko otroka prijavite ali odjavite na oz. od katerega koli obroka. To storite z ustreznim obrazcem PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO oz. PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO. Obrazca najdete na naši spletni strani ali v računovodstvu, kjer ga tudi oddate, in velja z naslednjim dnem, če je oddan do 9.00 zjutraj. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik oziroma strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. STROŠKE PREHRANE je potrebno poravnati do roka, določenega na položnici. Starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo. SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA ZA UČENCE Še vedno je priznana brezplačna malica učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.  Od 1. 1. 2016 pa pripada subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do    36 %. Podatke o upravičencih do subvencije malice in kosila pridobi šola sama, zato staršem ni potrebno ničesar vlagati (starši samo preverijo, ali je upoštevana subvencija na položnici). CENIK STORITEV (ZA UČENCE) V ŠOLSKEM LETU 2021/22:
Vrsta storitve Cena v EUR brez DDV Uporabnik
zajtrk 0,70 učenci
malica 0,90 učenci
kosilo 1.–3. razred 3,35 učenci
kosilo 4.–6. razred 3,50 učenci
kosilo 7.–9. razred 3,75 učenci
občasno kosilo 3,75 učenci
popoldanska malica 1,00 učenci
malica 2,00 zaposleni
kosilo 5,50 zaposleni
športni oddelek 7,00 učenci
ključ za garderobno omarico 5,50 učenci
izposoja športne opreme – drsalke – cena na dan 1,50 učenci
izposoja športne opreme – tekaške smuči – cena na dan 2,00 učenci
poškodovana oz. izgubljena brezkontaktna kartica (ključek) za kosilo 3,00 učenci
bidon za vodo 10,00 učenci
Izpisi iz evidenc uradnih listin (spričeval ...) 8,00  
UPORABA TELOVADNICE IN OSTALIH PROSTOROV ŠOLE:
Učenci šole, športna društva z udeleženci do 18. leta in upokojenci oz. njihove zveze ali društva 4,75 ( ena ura) uporabniki
MALA TELOVADNICA: Učenci šole, športna društva z udeleženci do 18. leta in upokojenci oz. njihove zveze ali društva 2,38 ( ena ura) uporabniki
Študentje in športna društva z udeleženci nad 19 let 10,46 ( ena ura) uporabniki
Športna društva z rekreativci in ostala društva iz občine Medvode 19,01 ( ena ura) uporabniki
MALA TELOVADNICA: Športna društva z rekreativci in ostala društva iz Občine Medvode 7,13 ( ena ura) uporabniki
Najemniki, ki niso iz občine Medvode 23,76 ( ena ura) uporabniki
Uporaba šolske avle ali učilnice 0,08 ( m2) uporabniki
Najem avle ali učilnic je brezplačen za dejavnost, ki vključujejo osnovnošolske otroke in nimajo pridobitvenega značaja. 0  
 • Šolski koledar – 1. del (pdf)
 • Šolski koledar – 2. del (pdf)

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  6. razred 30. november 2021 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ 4. maj 2022 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina 6. maj 2022 Matematika 10. maj 2022 Tuji jezik 7. junij 2022 Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ Od 7. do 9. junija 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu 16. junij 2022 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu 24. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda 9. razred 1. september 2021 Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ 30 november 2021 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze) 12. februar 2022 Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze) 4. maj 2022 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina 6. maj 2022 Matematika 10. maj 2022 Tretji predmet 31. maj 2022 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu Od 31. maja do 2. junija 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu 10. junij 2022 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu 15. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
Šolska svetovalna služba se ukvarja s poklicnim usmerjanjem učencev, z regresiranjem prehrane, s svetovalnim delom in z dodatno strokovno pomočjo učencem s posebnimi potrebami.
Šolska pedagoginja Lidija Lavrič se ukvarja s poklicnim usmerjanjem učencev, skrbi za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, skrbi za vpis in izpis učencev od 2. do 9. razreda, vodi postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja za učence, ki se prešolajo iz tujine, oblikuje oddelke šestega razreda, ukvarja se z regresiranjem letovanj, zimovanj, nudi pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami, težavami na učnem, osebnostnem in vedenjskem področju, izvaja dodatno strokovno pomoč, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami in z odločbo o usmeritvi, skrbi za organizacijo nivojskega pouka v šoli, za prehajanje učencev med ravnmi zahtevnosti, vodi in izvaja projekte. Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru. Šolska psihologinja Mira Kuzma poleg svetovalnega dela, vodi sprejem šolskih novincev, je koordinatorka raziskovalnih dejavnosti na šoli, vodi postopek za pridobitev Zoisove štipendije, vodi testiranja učencev, izvaja individualno in skupinsko pomoč, namenjeno zlasti učencem razredne stopnje z zmernimi učnimi, vedenjskimi ali čustvenimi težavami in nadarjenim učencem, ter dodatno strokovno pomoč, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami in imajo odločbo o usmeritvi. Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru. Dodatna strokovna pomoč: Ksenja Kos — dodatna strokovna pomoč Barbara Kavčnik — dodatna strokovna pomoč Tanja Košir — dodatna strokovna pomoč Erika Trampuš — dodatna strokovna pomoč Edita Zahirović — dodatna strokovna pomoč Jana Žerovnik — dodatna strokovna pomoč Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.
Poslovnik Sveta staršev - povezava Člani Sveta staršev OŠ Preska - šolsko leto 2020-21 OŠ Preska
 1. A - Kožar Nina
 2. B - Peterlin Mašič Lucija
 3. A - Petač Jure
 4. B - Šušteršič Tinkara
 5. A - Šemenc Klara
 6. B - Starman Alič Alenka
 7. A - Kaplan Sabina
 8. B - Maksimović Svjetlana
 9. A - Samsa Peternel Nataša
 10. B - Kralj Andreja
 11. A - Bokan Mojca
 12. B - Brezar Aleš
 13. C - Peternel Mateja
 14. A - Zupan Katja
 15. B - Jarc Jože
 16. C - Nanut Aleš
 17. A - Brajović Žarko
 18. B - Cvek Irena
 19. C - Viher Janja
 20. A - Jenko Alenka
 21. B - Valoh Pogačnik Alenka
 22. C - Lupinc Bernarda
POŠ Sora 1.S -Valentič Urška (predsednica Sveta staršev) 2.S -Avramović Anita 3.S -Dimec Sanja 4.S -Šifrer Barbara 5.S -Vehar Katja POŠ Topol
 1. T - 3. T - Dobnikar Anton
 2. T - 4. T - 5. T - Kalan Uroš
 3. T - 7. T - Arnež Peter Paul
 4. T - 9. T -Kejžar Krek Marija
Vabilo na volitve v Svet šole tukaj, sklep s seje Sveta dne 31.8.2020.
Spoštovani.
 
V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska (Uradni list RS, št. 13/17 z dne 17.03.2017) vam posredujem Sklep o ponovnem razpisu volitev treh predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Preska.
 
Predloge za kandidate lahko posredujete svojim predstavnikom v Svetu Staršev do začetka 3. redne seje, ki bo potekala v četrtek 08.04.2021 ob 18.00 uri. Kandidatne liste se bodo sestavile in podpisale na seji, kjer bodo pridobljena tudi soglasja h kandidaturam.
 
 
Hvala in lepe velikonočne praznike,
mag. Aleš Nanut
predsednik Sveta staršev
vabilo (ponovne volitve)