Razpis volitev v Svet šole – predstavniki staršev

N apodlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Preska in na podlago Poslovnika sveta zavoda je svet zavoda sprejev sklep o razpisu volitev.

V prilogi je razpis volitev za predstavnike staršev v Svet OŠ Preska.

Priloga