O ŠOLI

Kontaktni podatki
Znak šole:
znak
 
Naslov:
OSNOVNA ŠOLA PRESKA
Preška cesta 22
1215 Medvode
Spletna stran:
Elektronska pošta:
Davčna številka: 34416170
Podračun:  01271-6030669252
Šifra dejavnosti: 85.200
Matična številka: 5084334
Ravnatelj:
Primož Jurman, univ. dipl. soc.
Elektronska pošta: primoz.jurman@guest.arnes.si
Telefon:  01/ 362 99 60
Pomočnik ravnatelja:
Jože Omerzu
Elektronska pošta: joze.omerzu@guest.arnes.si
Telefon: 01/ 362 99 64
PODRUŽNICI:

 

Podružnična OŠ SORA, Sora 1B, 1215 Medvode
E-mail:  ps.sora@guest.arnes
Tel: 070 177 114, pedagoška vodja: Suzana Rožanc

Podružnična enota OŠ TOPOL, Topol 17, 1215 Medvode
E-mail:  ps.topol@guest.arnes.si
Tel: 070 177 106, pedagoška vodja: Simona Jarc

 

URADNE URE TAJNIŠTVO:
DAN od do
ponedeljek 8.30 12.00
torek 8.30 12.00
sreda 8.30 12.00
četrtek 8.30 12.00
petek 8.30 12.00
Poslovna sekretarka:
Nuša Omejc
Elektronska pošta: nusa.omejc@guest.arnes.si
Telefon: 01/ 362 99 60
Mobilna številka: 031 370 295
Faks: 01/ 362 99 79
URADNE URE RAČUNOVODSTVO:
DAN od do
ponedeljek 8.30 12.00
torek 8.30 12.00
sreda 8.30 12.00
četrtek 8.30 12.00
petek 8.30 12.00
Računovodkinja:
Marjana Koložvari
Telefon: 01/ 362 99 65
Obračun položnic:
Vida Peternelj
Telefon: 01/362 99 66
Elektronska pošta: vida.peternelj@guest.arnes.si
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Pedagoginja:
Lidija Lavrič
Telefon: 01/362 99 73
Elektronska pošta: lidija.lavric@guest.arnes.si
Psihologinja:
Mira Kuzma
Telefon: 01/362 99 67
Elektronska pošta: mira.kuzma@guest.arnes.si
KNJIŽNICA
Knjižničarka:
Janja Nartnik
Telefon: 01/362 99 68
Elektronska pošta: janja.nartnik@guest.arnes.si
KUHINJA
Vodja šolske prehrane:
Vasja Avsec
Mobilni telefon: 031 607 662
Elektronska pošta: avsec.vasja@guest.arnes.si
Kuhar:
Čarman Andrej
Mobilni telefon:030 321 110
ZBORNICA
Telefon: 01/362 99 75
Učitelji na OŠ Preska

OŠ Preska

 

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane, OPB,SPH, NPH

Veronika Bečan — biologija, naravoslovje, jutranje varstvo

Nika Berčič – Terčon — likovna vzgoja, likovno snovanje

Nada Črne — angleščina, knjižnica

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja, pevski zbor

Irena Erjavec — športna vzgoja, dodatna športna vzgoja, Šport za sprostitev

Romana Frankovič — TIT

Romana Furlan — angleščina

Andreja Geiger — razredni pouk

Maja Globočnik — OPB, angleščina RS

Marta Graj — zgodovina, DKE

Tatjana Gulič — računalnikar

Mitja Hočevar — matematika, MME, ROM, računalnikar

Mateja Jelen — razredni pouk

Alenka Jenko — razredni pouk

Mateja Jenko Medar — razredni pouk

Hermina Knific — razredni pouk, OPB

Bojana Kržič — razredni pouk, OPB

Urša Koritnik — razredni pouk

Tanja Košir — učna pomoč

Mira Kuzma — psihologinja

Lidija Lavrič — šolska pedagoginja

Zdenka Luštrik — razredni pouk

Uroš Medar — matematika, fizika, logika,

Janja Nartnik — nemščina, knjižnica

Marija Oblak — matematika, NIP računalništvo

Jože Omerzu — športna vzgoja, IŠP, pomočnik ravnatelja

Peter Operman — športna vzgoja, dodatna športna vzgoja, OPB

Jerca Pavlič — slovenščina

Katja Planinšek  — matematika, fizika,

Vilma Pegan — OPB

Nina Poljanšek — kemija, KEŽ, POK

Lidija Primc — OPB

Nataša Razpet — slovenščina

Franci Špenko— laborant, VNN

Maja Šetina — razredni pouk, OPB

Darja Šinko – OPB

Marta Štrukelj — geografija, spoznavanje družbe, TVZ

Tanja Štrukelj — razredni pouk

Tina Trobec — OPB

Manica Tušek —  angleščina RS, druga strokovna sodelavka v 1. razredu

Mojca Urbas — francoščina, OPB

Barbara Vasle — vzgojiteljica, OPB

Katja Varl — angleščina, OPB

Darinka Verovšek — športna vzgoja, šport za zdravje, OPB

Tina Veslinovič — slovenščina, ŠPA, FVZ

 

UČITELJI NA POŠ TOPOL

Simona Jarc — vodja šole, naravoslovni predmeti, OPB

Vasja Avsec — gospodinjstvo

Ana Barle — OPB, druga strokovna sodelavka v 1. razredu

Nika Berčič-Terčon – likovna umetnost, LS

Nevenka Črnko — razredni pouk

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja

Metka Starman — slovenščina

Romana Frankovič — TIT

Mitja Hočevar — matematika, računalnikar, ROM

Ksenja Kos — učna pomoč

Polona Kožlakar — razredni pouk

Peter Operman —šport

Darja Šinko — GEO, ZGO

Tina Trobec — angleščina

 

UČITELJI NA POŠ SORA

Suzana Rožanc — vodja šole, vzgojiteljica

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja, OPZ

Tatjana Gulič  računalnikar

Mojca Jamnik —  razredni pouk

Petra Kos —  razredni pouk

Željka  Medak — razredni pouk

Nasta Čuk — OPB

Jana Lesica — razredni pouk

Ana Pirc  — razredni pouk

Vilma Polak — OPB

Erika Trampuš — učna pomoč

Manica Tušek —  angleščina RS

Katja Varl — angleščina RS

Jana Žerovnik — dodatna strokovna pomoč

Katalog informacij javnega značaja

Prva objava: 1. 11. 2007

Zadnji popravek: 11. 11. 2018

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Osnovna šola Preska
Preška cesta 22
1215 Medvode
Tel: 01 36 29 960
E-mail:  o-preska.lj@guest.arnes.si
TR: 01271-6030669252
DŠ: 34416170

Odgovorna oseba:

Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj

Jože Omerzu, pomočnik ravnatelja

PODRUŽNICI:

Podružnična OŠ SORA, Sora 1B, 1215 Medvode
E-mail:  ps.sora@guest.arnes
Tel: 070 177 114, pedagoška vodja: Suzana Rožanc

Podružnična enota OŠ TOPOL, Topol 17, 1215 Medvode
E-mail:  ps.topol@guest.arnes.si
Tel: 070 177 106, pedagoška vodja: Simona Jarc

 

USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Medvode.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Svet šole vodi predsednica Tatjana Gulič, namestnica predsednice Rožič Saša.
Predstavniki šole: Gulič Tatjana, Jenko Alenka, Kržič Bojana, Kopač Nasta, Zadnikar Simona
Predstavniki staršev: Malenšek Saša, Mlinar Tomi, Omejc Aleš
Prestavniki Občine Medvode. Rožič Saša, Štrukelj Boštjan, Trampuš Matejko

Sestava sveta staršev za leto 2018/19

Katalog je dostopen:
– na spletnem naslovu: https://preska-server.si/o-soli/
– v tajništvu šole od 7. do 14. ure

 

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

Podatki o organizaciji zavoda

Osnovna šola Preska, Medvode, izvaja program osnovne šole po veljavnih predpisih in sprejetih letnih programih dela.
Poleg matične šole imamo še dve podružnični šoli: POŠ Topol in POŠ Sora.

Strokovni organi zavoda:
Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole
Razredni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega razreda
Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka
Razredniki: razredniki posameznih oddelkov

Organigram organizacije šole

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna in pristojna oseba:
Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj
Tel: 01 36 29 960

e-naslov: ravnatelj@o-preska.lj.mss.edus.si

Povezava na državni register predpisov z delovnega področja šole:

http://zakonodaja.gov.si/ (negospodarske dejavnosti)

Seznam sprejetih dokumentov:

Vzgojni načrt OŠ Preska, ki je bil sprejet na seji Sveta šole dne 1. 6. 2009.

Šolska pravila, ki so bila sprejeta na seji Sveta šole dne 1. 6. 2009

 

Programi:

Letni delovni načrt OŠ Preska s podružnicama za leto 2019/20

Letni delovni načrt OŠ Preska s podružnicama za leto 2018/19

Poročilo o delu šole: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18

 

Poročilo o delovanju šolskega sklada: Poročilo o delu upravnega odbora šolske sklada

 

Državni predpisi: povezava na državni register predpisov

 

Do informacij javnega značaja Osnovne šole Preska, ki niso objavljene na spletni strani http://www.os-preska.si, je možen dostop v fizični obliki v tajništvu šole vsak delovni dan med 7. in 14. uro.

 

Povezava na urad Javnega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/