O ŠOLI

Kontaktni podatki
Znak šole:
znak
 
Naslov:
OSNOVNA ŠOLA PRESKA
Preška cesta 22
1215 Medvode
Spletna stran:
Elektronska pošta:
Davčna številka: 34416170
Podračun:  01271-6030669252
Šifra dejavnosti: 85.200
Matična številka: 5084334
Ravnatelj:
Primož Jurman, univ. dipl. soc.
Elektronska pošta: primoz.jurman@guest.arnes.si
Telefon: 01/ 362 99 60
Pomočnik ravnatelja:
Jože Omerzu
Elektronska pošta: joze.omerzu@guest.arnes.si
Telefon: 01/ 362 99 64
PODRUŽNICI:

Podružnična OŠ SORA, Sora 1B, 1215 Medvode
E-mail:  ps.sora@guest.arnes
Tel: 070 177 114, pedagoška vodja: Suzana Rožanc

Podružnična enota OŠ TOPOL, Topol 17, 1215 Medvode
E-mail:  ps.topol@guest.arnes.si
Tel: 070 177 106, pedagoška vodja: Simona Jarc

URADNE URE TAJNIŠTVO:
DAN od do
ponedeljek 8.30 12.00
torek 8.30 12.00
sreda 8.30 12.00
četrtek 8.30 12.00
petek 8.30 12.00
Poslovna sekretarka:
Polona Rutar
Telefon: 01/ 362 99 60
Mobilna številka: 031 370 295
Faks: 01/ 362 99 79
URADNE URE RAČUNOVODSTVO:
DAN od do
ponedeljek 8.30 12.00
torek 8.30 12.00
sreda 8.30 12.00
četrtek 8.30 12.00
petek 8.30 12.00
Računovodkinja:
Marjana Koložvari
Telefon: 040 801 885
Obračun položnic:
Vida Peternelj
Telefon: 040 801 885
Elektronska pošta: vida.peternelj@guest.arnes.si
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Pedagoginja:
Lidija Lavrič
Telefon: 070 933 633
Elektronska pošta: lidija.lavric@guest.arnes.si
Psihologinja:
Mira Kuzma
Telefon: 070 944 844
Elektronska pošta: mira.kuzma@guest.arnes.si
KNJIŽNICA
Knjižničarka:
Janja Nartnik
Telefon: 070 922 322
Elektronska pošta: janja.nartnik@guest.arnes.si
KUHINJA
Vodja šolske prehrane:
Vasja Avsec
Mobilni telefon: 031 607 662
Elektronska pošta: avsec.vasja@guest.arnes.si
Kuhar:
Čarman Andrej
Mobilni telefon:030 321 110
RAČUNALNIČAR
Mitja Hočevar
Elektronska pošta: mitja.hocevar@sola-preska.si
Učitelji na OŠ Preska

OŠ Preska

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane, OPB,SPH, NPH

Veronika Bečan — biologija, naravoslovje, jutranje varstvo

Nika Berčič – Terčon — likovna vzgoja, likovno snovanje

Saša Bukovec — matematika, računalnikar

Nada Črne — angleščina, knjižnica

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja, pevski zbor

Irena Erjavec — OPB

Romana Frankovič — TIT

Vanda Fric — razredni pouk

Romana Furlan — angleščina

Andreja Geiger — razredni pouk

Maja Globočnik — OPB, angleščina RS

Marta Graj — zgodovina, DKE

Mitja Hočevar — matematika, ROM, računalnikar

Mateja Jelen — razredni pouk

Alenka Jenko — razredni pouk

Mateja Jenko Medar — razredni pouk

Ladislava Ježek Narobe – fizika, matematika

Barbara Kavčnik — učna pomoč

Hermina Knific — razredni pouk, OPB

Špela Kolarič — športna vzgoja, šport za sprostitev

Urša Koritnik — razredni pouk

Tanja Košir — učna pomoč

Bojana Kržič — razredni pouk, OPB

Mira Kuzma — psihologinja

Lidija Lavrič — šolska pedagoginja

Katja Likar — angleščina, OPB

Mojca Lorber — matematika

Janja Nartnik — nemščina, knjižnica

Marija Oblak — matematika, NIP računalništvo

Borut Omerzel — slovenščina, OPB

Jože Omerzu — športna vzgoja, IŠP, pomočnik ravnatelja

Peter Operman — športna vzgoja, dodatna športna vzgoja, OPB

Jerca Pavlič — slovenščina

Vilma Pegan — OPB

Nina Poljanšek — kemija, KEŽ, POK

Martina Potočnik — razredni pouk

Lidija Primc — OPB

Nataša Razpet — slovenščina

Franci Špenko— laborant, VNN

Marta Štrukelj — geografija, DKE

Tanja Štrukelj — razredni pouk

Ana Tarman — učna pomoč

Erika Trampuš — učna pomoč

Tina Trobec — OPB

Manica Tušek —  angleščina RS, druga strokovna sodelavka v 1. razredu

Mojca Urbas — francoščina

Barbara Vasle — vzgojiteljica, OPB

Darinka Verovšek — športna vzgoja, šport za zdravje

Tina Veselinovič — slovenščina, ŠPA, FVZ

UČITELJI NA POŠ TOPOL

Simona Jarc — vodja šole, naravoslovni predmeti, OPB

Vasja Avsec — gospodinjstvo

Ana Barle — razredni pouk

Nika Berčič-Terčon – likovna umetnost, LS

Saša Bukovec — matematika, računalnikar, OIP in NIP računalništvo

Nevenka Črnko — razredni pouk

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja

Romana Frankovič — TIT

Mitja Hočevar — računalnikar

Ladislava Ježek Narobe – fizika

Barbara Kavčnik — učna pomoč

Ksenja Kos — učna pomoč

Polona Kožlakar — razredni pouk

Peter Operman — šport

Metka Starman — slovenščina

Darja Šinko — GEO, ZGO

Tina Trobec — angleščina

UČITELJI NA POŠ SORA

Suzana Rožanc — vodja šole, vzgojiteljica

Anamari Posel Ilijevec  — razredni pouk

Jana Lesica — razredni pouk

Maja Šetina — razredni pouk

Mojca Jamnik —  razredni pouk

Željka Medak — razredni pouk

Petra Kos —  razredni pouk

Ana Pirc  — razredni pouk

Nasta Čuk — OPB

Darja Šinko – OPB

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja, OPZ

Saša Bukovec — računalnikar

Mitja Hočevar  računalnikar

Katja Likar — angleščina RS

Tina Trobec — angleščina RS

Manica Tušek —  angleščina RS

Erika Trampuš — učna pomoč

Jana Žerovnik — dodatna strokovna pomoč

Katalog informacij javnega značaja

Prva objava: 1. 11. 2007

Zadnji popravek: 11. 11. 2018

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Osnovna šola Preska
Preška cesta 22
1215 Medvode
Tel: 01 36 29 960
E-mail:  o-preska.lj@guest.arnes.si
TR: 01271-6030669252
DŠ: 34416170

Odgovorna oseba:

Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj

Jože Omerzu, pomočnik ravnatelja

PODRUŽNICI:

Podružnična OŠ SORA, Sora 1B, 1215 Medvode
E-mail:  ps.sora@guest.arnes.si
Tel: 070 177 114, pedagoška vodja: Suzana Rožanc

Podružnična enota OŠ TOPOL, Topol 17, 1215 Medvode
E-mail:  ps.topol@guest.arnes.si
Tel: 070 177 106, pedagoška vodja: Simona Jarc

USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Medvode.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole.

Zasedba sveta OŠ Preska je 11 (enajst ) članska in jo sestavljajo:  

5 (pet) predstavnikov zaposlenih šole: Andreja Geiger, Bojana Kržič, Tina Veselinovič (predsednica), Tina Trobec, Matjaž Lang
3 (trije) predstavniki Občine Medvode: Mojca Murnik, Mojca Novinec Babič, Stanislav Marn
3 (trije) predstavniki staršev: Aleš Nanut, Jože Jarc, Urška Valentič

Svet OŠ Preska je konstituiran. Mandat traja štiri leta, to je od 14. 11. 2020 do 13. 11. 2024

Sestava sveta staršev za leto 2018/19

Poslovnik Sveta zavoda

Katalog je dostopen:
– na spletnem naslovu: https://preska-server.si/o-soli/
– v tajništvu šole od 7. do 14. ure

 

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska

Poslovnik Sveta staršev

Podatki o organizaciji zavoda

Osnovna šola Preska, Medvode, izvaja program osnovne šole po veljavnih predpisih in sprejetih letnih programih dela.
Poleg matične šole imamo še dve podružnični šoli: POŠ Topol in POŠ Sora.

Strokovni organi zavoda:
Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole
Razredni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega razreda
Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka
Razredniki: razredniki posameznih oddelkov

Organigram organizacije šole

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna in pristojna oseba:
Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj
Tel: 01 36 29 960

e-naslov: ravnatelj@o-preska.lj.mss.edus.si

Povezava na državni register predpisov z delovnega področja šole:

http://zakonodaja.gov.si/ (negospodarske dejavnosti)

Seznam sprejetih dokumentov:

Vzgojni načrt OŠ Preska, ki je bil sprejet na seji Sveta šole dne 1. 6. 2009.

Šolska pravila, ki so bila sprejeta na seji Sveta šole dne 1. 6. 2009

Programi:

Letni delovni načrt OŠ Preska s podružnicama za leto 2020/21

Letni delovni načrt OŠ Preska s podružnicama za leto 2019/20

Letni delovni načrt OŠ Preska s podružnicama za leto 2018/19

Poročilo o delu šole:

Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20

Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19

Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18

Poročilo o delovanju šolskega sklada:

Poročilo o delovanju šolskega sklada 2019-2021

Poročilo o delu upravnega odbora šolske sklada 2018

Državni predpisi: povezava na državni register predpisov

Do informacij javnega značaja Osnovne šole Preska, ki niso objavljene na spletni strani http://www.os-preska.si, je možen dostop v fizični obliki v tajništvu šole vsak delovni dan med 7. in 14. uro.

Povezava na urad Javnega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/